Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albumin Oranı

10.4274/tybd.galenos.2021.37167

  • Abdullah Gök
  • Umut Sabri Kasapoğlu
  • Leman Acun Delen
  • Ferda Özmen
  • Süsen Banazılı

Gönderim Tarihi: 31.05.2021 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Kritik COVID-19 hastalarında yoğun bakım ünitesine kabul sırasındaki laktat/albumin (LAR) oranının prognostik rolü bilinmemektedir. Bu çalışmada, kritik COVID-19 olgularında 30 günlük mortaliteyi öngörmede LAR’ın prognostik değerini araştırmayı ve mortalite tahmini için yoğun bakıma kabuldeki serum laktat ve albumin düzeyi ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli retrospektif gözlemsel klinik çalışmaya Nisan 2020 ve Aralık 2020 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesine kabul edilen olgular dahil edilmiştir. Çalışmada yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik COVID-19 hastalarının yatıştan sonraki ilk 24 saat içindeki klinik ve laboratuar değişkenleri değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 282 kritik COVID-19 olgusu dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 66.34±12.08 yıl olup, 179’u (%63.5) erkekti. 30 gün içinde ölen olguların daha yüksek laktat (p<0.001), düşük serum albümin (p<0.001) ve yüksek LAR (p<0.001) seviyelerine sahip olduğu saptanmıştır. Mortalite tahimini için yapılan ROC analizinde, LAR’ın (AUC: 0.824) serum albumin (AUC: 0.644) ve serum laktat (AUC: 0.795) düzeylerinden daha üstün olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte yoğun bakım mortalitesinin LAR>0.60 olan olgularda daha yüksek olduğu saptanmıştır (%75.6 vs %13.1, p<0.001).

Sonuç:

LAR kritik COVID-19 olgularının risk sınıflandırması için yararlı bir prognostik faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, laktat/albumin oranı, laktat, albumin, mortalite, SARS-CoV-2, prediktör