Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen A. baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2020.47965

  • Yücel Duman
  • Mehmet Sait Tekerekoğlu

Gönderim Tarihi: 07.02.2020 Kabul Tarihi: 22.05.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Acinetobacter baumannii yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojendir. A. baumannii farklı mekanizmalarla hızlı bir şekilde antimikrobiyallere karşı direnç geliştirebilmektedir. Çoklu ilaç dirençli (ÇİD) izolatlarının oluşturduğu enfeksiyonlar; morbidite ve mortalitesi yüksek, uzun süreli hospitalizasyon gerektiren enfeksiyonlardır. Kolistin, ÇİD sahip A. baumannii izolatlarına karşı kullanılabilen son antimikrobiyallerden biridir. Bu izolatlarının artmasına bağlı olarak kolistin kullanımı tüm dünyada artmıştır. Çalışmamızda yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen ÇİD sahip A. baumannii izolatlarında kolistin direnç oranlarının, MİK değerlerinin ve kolistin direncine neden olan plazmid aracılı yayılım gösteren direnç genlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında laboratuvarımızda kan kültür örneklerinden izole edilen 97 A. baumannii izolatı alındı. İzolatların kolistin MİK değerleri EUCAST önerileri doğrultusunda broth mikrodilüsyon yöntemiyle araştırıldı. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile kolistin direnç gen bölgeleri mcr 1-5 çalışıldı.

Bulgular:

Çalışılan A. baumannii izolatlarının 8’i(%8.2) dirençli, 89’u(%91.8) duyarlı saptandı. Kolistin MİK50 değeri 0.5μg/ml, MİK90 değeri 2μg/ml olarak bulundu. Kolistin direncinin horizontal yayılım tehlikesi açısından araştırılan plazmid aracılı mcr gen bölgeleri (1-5 mcr genleri) belirlenemedi.

Sonuç:

Kolistin hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların, A. baumannii izolatlarına bağlı enfeksiyonlarının tedavisinde hala etkin olarak kullanılabilecek önemli bir antimikrobiyaldir. Ancak kolistine karşı direnç gelişimini önlemek için, irrasyonel antibiyotik kullanımı engellenerek antimikrobiyal duyarlılık testi sonuçlarına göre tedavi uygulanması gerekmektedir. Ayrıca dirençli izolatların hastanelerde kolonizasyonunun önlemesi için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasının önemli olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, kolistin, Yoğun Bakım Ünitesi