Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hekimlerinin İntraabdominal Basınç Ölçümü Uygulamaları: Bir Anket Çalışması*

10.4274/Tybdd.52724

  • Volkan Hancı
  • Hasan Ali Kiraz
  • Dilek Ömür
  • Ömer Faruk Özkan

Gönderim Tarihi: 11.11.2013 Kabul Tarihi: 20.12.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(3):111-117

Amaç:

Değişik ülkelerde yapılan anketçalışmaları ile intraabdominal basınç (İAB) artışı, abdominal kompartman sendromu (AKS) ve tedavisi ile ilgili hekimlerin görüşleri alınmıştır. Ülkemizde yoğun bakım uzmanları arasında bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, ülkemiz yoğun bakım uzmanlarının İAB ölçümü uygulamaları hakkında, web temelli bir anket formu yardımı ile bilgi toplamaktır.

Gereç ve Yöntem:

Etik komite onamı sonrası, ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde uzman olarak çalışan katılımcılarımıza, İAB ölçümü uygulamaları hakkında 10 sorulu web temelli anket formu gönderildi. Anket formu değişik ülkelerde yapılan anketlerden faydalanılarak oluşturuldu. Gönüllü olarak geri bildirim yapan katılımcıların anket sorularına verdiği cevaplar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Gönderilen 1215 elektronik postaya 144 (%11,85) uzman yanıt verdi. Katılımcıların 129 (%89.6) ’u AKS ile ilgili bilgisi olduğunu belirtti. Seksen altı (%59,7) katılımcı daha önce İAB ölçümü yaptığını bildirdi. İAB ölçümü sırasında en çok kullanılan yöntem %94,2’lik oran ile intravezikal ölçüm olarak belirtildi. En çok, AKS geliştiği düşünülen olgularda ve “klinik olarak endike olduğu zaman” İAB ölçümü yapıldığı belirlendi. İAB ölçümü yapmayan katılımcıların ise %43,1 ile en büyük oranda, İAB ölçümünün nasıl yapıldığını bilmediği için ölçüm yapmadığı belirlendi.

Sonuç:

AKS, yoğun bakımda çalışan hekimler arasında yaygın olarak bilinmesine rağmen, geçmiş çalışmalara benzer şekilde tanı, izlem ve tedavi yaklaşımlarındaki farklılıklar dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim, intraabdominal basinç, abdominal kompartman sendromu, anket