Derleme

Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi

10.4274/Tybdd.33042

  • Beliz Bilgili
  • İsmail Cinel

Gönderim Tarihi: 08.04.2013 Kabul Tarihi: 09.04.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(1):33-39

İnflamasyon ve koagülasyona eğilim,çeşitli kritik hastalık durumlarında anahtar patojenik faktörlerdir. ‘Soluble urokinase plasminogen activator (suPAR)’ immünolojik olarak aktif hücrelerden salınan, fibrinoliz ve inflamasyonu yansıtan bir belirteçtir. Artmış suPAR seviyeleri, inflamasyon ve infeksiyon gibi durumlarda immun sistem aktivasyonunu yansıtır. Sistemik inflamatuar yanıt sendromu, bakteriyemi ve sepsiste artmış suPAR düzeyleri bildirilmiştir ve yüksek düzeyler kritik hastalarda kötü prognozla ilişkilendirilmektedir. Bu hasta grubunda suPAR hastalık şiddeti ile ilişkili skorlara benzer prediktif değere sahiptir. suPAR’ın diagnostik önemi, C-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin (PCT) gibi diğer belirteçlerle karşılaştırıldığında tam olarak tanımlanamamıştır. Bu derlemede, suPAR’ın kritik hastalarda önemine genel bir bakış sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Soluble urokinase plasminogen activator (suPAR), criticall illness, sepsis, biomarkers, C-reaktive protein (CRP)