Özgün Araştırma

Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2020.43531

  • Fatma Kacar
  • Esma Eroğlu
  • Arzu Tarakçı
  • Fatma Derin Çolkesen
  • Şule Özdemir Armağan
  • Selver Can

Gönderim Tarihi: 07.05.2020 Kabul Tarihi: 04.08.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Son yıllarda VRE enfeksiyonları özellikle yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasındadır. Çalışmamızda hastanemizde yatan hastalardan, hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen enterokokların direnç oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

…. Hastanesinde beş yıllık süreçte yatan hastalarda enterokoklara bağlı hastane enfeksiyonlarının kaynağı ve direnç oranları retrospektif olarak irdelenmiştir. Bu hastaların belirlenmesinde Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) izlem formları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi (UHESA) verileri dikkate alınmıştır. Hastane enfeksiyonları (HE); “Centersfor Disease Control and Prevention” (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmış, tüm örnekler konvansiyonel kültür yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Hastanemizde kayda alınan tüm nozokomiyal enfeksiyonlarda (2835) etkenlerin %6,24’ü (177) enterokok spp.’ye bağlı bulundu. Enfeksiyonların %54,8’i (97) YBÜ, %45,2’si (80) servislerde yatmakta idi. Enterokokların %57,63’ü (102) idrarda, %27,11’i (48) kanda, %13,56’sı (24) yaranın sürüntü kültürlerinde üredi. Enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyon kabul edilen hastaların 7 tanesinde etken VRE idi. VRE oranı tüm (2835) nozokomiyal enfeksiyonlar arasında % 0,24, enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyonlar içinde ise; % 3,4 olarak bulundu. VRE enfeksiyonlarının; 1’i kan dolaşımı, 6’sı idrar yolu enfeksiyonu olarak kaydedilmişti. VRE’lerin tümü E. feacium (%100) olarak saptandı. Hastalarda en sık rastlanan risk faktörleri ileri yaş, üriner ve santral venöz kateter kullanımı, ABY veya KBY idi.. VRE enfeksiyonu öncesinde glikopeptid kullanmı %42,85 olup, hastaların %100’ü önceden 3. kuşak sefalosporin kullanmıştı.

Sonuç:

Enterokokların yol açtığı enfeksiyonlarda etkenlerin izolasyonu, doğru tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık¬larının belirlenmesi ne kadar öncelikliyse, bu bakterilere ilişkin antibiyotik duyarlılık profillerinin izlenmesi de o denli yaşamsal önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Direnç, Hastane enfeksiyonu, VRE