Özgün Araştırma

Trakeostomi ile Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2019.96658

  • Ahmet Sari
  • Osman Ekinci

Gönderim Tarihi: 28.05.2019 Kabul Tarihi: 02.09.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(4):181-188

Amaç:

Yoğun bakımda perkütan yolla trakeostomi açılarak spontan solunum veya mekanik ventilatör (MV) desteği ile trakeostomili bir şekilde taburcu edilen hastaların bakımları esnasında yaşanılan problemlerin tespit edilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda hasta bakıcıların eğitiminde bu konulara ağırlık verilerek hastalarda oluşabilecek morbidite ve mortalitenin azaltılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) 2017 ve 2018 yıllarında yatan ve trakeostomi açılan 90 hastanın dosyaları incelendi. Bu hastaların 29’u taburcu edildi. Hastalar serebrovasküler hastalık (SVH), solunum yetersizliği (SY), nöromüsküler hastalıklar (NMH) ve diğerleri (Alzheimer, Parkinson) olarak gruplandırıldı. Hastalar ve bakıcıları ile yüz yüze veya telefonla görüşülerek hastalar hakkında bilgi alındı. Hastaların yatış nedenleri, Glasgow koma skorları (GKS), beslenme şekilleri, mekanik ventilasyon (MV) desteği, evde yaşam süreleri ve yaşanılan sorunlar kaydedildi.

Bulgular:

Taburcu edilen 29 hastanın 14’ü SVH, 5’i SY, 6’sı nöromüsküler hastalık, 4’ü diğerleri olarak sınıflandırıldı. YBÜ’den çıkış GKS değerleri (GKS-2) yüksek olan hastaların mortalitesi daha düşük olarak tespit edildi. NMH grubunun ex olma oranı (%0), SVH (%64,3) ve SY (%80) gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Yaşayan hastaların 7’sinde (%50) kontraktür veya eklem hareket kısıtlılığı gelişmiştir. Evde yaşanılan sorunlar içerisinde en sık solunumsal problemler, bunların içerisinde de 12 hastada yoğun sekresyon (%85,7) görülmüştür. Beslenme problemleri olarak en sık kabızlık 6 hastada (%42,9) görülmüştür.

Sonuç:

Trakeostomili hastaların evde bakımı özellik arz etmekte olup birtakım komplikasyonların gelişmesine yol açabilmektedir. Yaptığımız çalışmada evde bakım hastalarının en sık solunumsal problemlerle; yoğun sekresyon, tıkaç oluşumu ve MV ile ilgili problemler yaşadıklarını tespit ettik. Bir diğer önemli problem ise hastalarda oluşan eklem hareket kısıtlılığıdır. Bu nedenle bu hastaların taburculuğundan önce bu konularda daha yoğun bir eğitimin verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, bakım hastası, mekanik ventilasyon

Tam Metin (İngilizce)