Özgün Araştırma

Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite

10.4274/tybd.galenos.2020.70894

  • Yavuz Orak
  • Şehnaz Pelin Tanır
  • Hatice Tuğba Güngör
  • Sondemet Çetin
  • Filiz Orak
  • Fatih Mehmet Yazar
  • Ömer Faruk Boran
  • Adem Doğaner

Gönderim Tarihi: 12.09.2019 Kabul Tarihi: 15.03.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Amacımız; Suriyeli hastaların yoğun bakım (YB) yatış nedenlerini, sepsis gelişimlerini, sepsise neden olan patojenleri ve hastaların ölüm oranlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız 2012-2016 tarihleri arasında YB ünitesinde yapıldı. Hastane bilgi sistemindeki kayıt ve dosyalar geriye dönük olarak analiz edildi.

Bulgular:

Çalışma süresi içinde 139 Suriyeli hasta YB’ye yatırıldı. En sık YB yatış tanıları solunum yolu enfeksiyonu (29 hasta: %20,9) ve travma (26 hasta: %18,7) idi. Bu hastaların YB tedavileri sırasında 35 hasta sepsis tanısı aldı. Sepsis tanısı alan hastaların kültürlerinin 17’sinde Acinetobacter baumannii ve 12’sinde E. Coli üredi. Acinetobacter baumannii trakea kültürlerinde, E. Coli idrar kültürlerinde en yaygındı. Ayrıca, yedi hastaya hastaneye müracaat ettiği ilk anda sepsis tanısı kondu. Bu hastalardan 2’sinde H1N1, 3’ünde S. pneumoniae, 1’inde H. influenzae, 1’inde S. aureus ve aspergilloma saptandı. YB’da yatan 139 hastanın 45’i ölmüş iken sepsis tanısı alan 35 hastanın 28’i öldü. APACHE II skorları, mekanik ventilasyon süresi, YB yatış süresi ölenlerde sağ kalan hastalara göre daha yüksekti (p<0,001, p<0,001, p<0,001).

Sonuç:

Suriyeli hastalarda en sık YB yatış ve sepsis gelişme nedeni solunum yolu enfeksiyonlarıydı. Bu hastalarda sepsis mortalite için önemli bir faktördü.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli hastalar, sepsis, mortalite, yoğun bakım ünitesi