Özgün Araştırma

Solunum Yetmezliği Olan COVID-19 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavide Yeri

10.4274/tybd.galenos.2021.30592

  • Döndü Genç Moralar
  • Ülkü Aygen Türkmen
  • Ayşe Vahapoğlu
  • Hüseyin Gökçenoğlu
  • Ayfer Kaya Gök

Gönderim Tarihi: 06.11.2020 Kabul Tarihi: 15.03.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

COVID-19 hastalarında akciğer tutulumu sıklıkla görülmekte, mekanik ventilasyona ihtiyaç duyulmakta, oksijenasyonun artırılmasında pozisyon desteğinden de faydalanılmaktadır. Çalışmamızda ultrasonografi rehberliğinde verilen pozisyon uygulamasının oksijenizasyon üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Hastalar akciğer ultrasonografisi yapılanlar ve yapılmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Akciğer ultrasonografisi yapılan hastalara infiltrasyon alanı fazla olan bölge yukarıda olacak şekilde pozisyon verildi. Gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya katılan 103 hasta 2. ve 12. saatte arter kan gazı ile değerlendirilerek karşılaştırıldı. Ultrasonografi rehberliğinde pozisyon verilen hastalarda pozisyon verilmesinden sonra 2. saat ve 12. saatte PaO2 değerlerindeki artışın istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü.

Ultrasonografi yapılmayan grupta ise 12. saatte PaO2 değerlerinde artış görüldü.

Hastalar verilen pozisyonlara göre değerlendirildiğinde sağ lateral dekübit pozisyonunda PaO2 değerinde 2. ve 12. saatteki artış istatiksel olarak anlamlı idi. Pron pozisyonda ise PaO2 değerinde artış olmakla birlikte istatiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

Çalışmamızda hastalara ultrasonografi rehberliğinde pozisyon verildiğinde, 2 saat gibi bir sürede oksijenizasyonda artış olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer ultrasonografisi, COVID-19, pron pozisyon, yoğun bakım ünitesi, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu