Özgün Araştırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde 5 yıllık İnvaziv Araçla İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı

10.4274/tybdd.54254

  • Ayşe Ferhan Akgül
  • Medine Karataş
  • Biray Öztürk

Gönderim Tarihi: 30.12.2013 Kabul Tarihi: 02.04.2014 J Turk Soc Intens Care 2014;12(1):13-24

Amaç:

Bu çalışmada, Muğla SıtkıKoçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), 2008-2012 yılları arasında invaziv araçla ilişkili hastane enfeksiyonu (İAİHE) hızları ve türleri, invaziv araç kullanma oranları (İAKO), etken mikroorganizmaların dağılımları değerlendirilerek, YBÜ’lerimizin kendi içlerindeki değişimlerini ulusal ve uluslar arası veriler ile kıyaslamak, enfeksiyon kontrol komitesinin çalışmalarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

YBÜ’de yatan tüm hastalar aktif prospektif sürveyans yöntemiyle izlenmiştir. Hastane kökenli enfeksiyon tanıları, Centers for Disease Control tanı kriterlerine göre konulmuştur. İAİHE hızları ve İAKO, National Nosocomial Infection Surveillance System ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı birimlerinin önerilerine göre hesaplanmıştır.

Bulgular:

Her iki ünitede de en sık görülen İAİHE türleri, üriner kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE) ve ventilatörle ilişkili pnomoni (VİP) olup, santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE) daha az görülmüştür. Dahiliye YBÜ’de, 5 yıllık hastane enfeksiyonu insidans dansitesi (HEİD): 11,48, ÜKİ-ÜSE hızı: 9,88, VİP hızı: 7,20, SVKİ-KDE hızı: 1,63 iken, Reanimasyon-cerrahi YBÜ’de, 5 yıllık HEİD: 6,68 ve ÜKİ-ÜSE hızı: 5,17, VİP hızı: 2,39, SVKİ-KDE hızı da 1,90 olarak saptanmıştır. Candida spp. ile Gram negatif basiller her iki ünitede de en sık izole edilen etkenler olup, Acinetobacter ve pseudomonas suşlarında karbapenem direnci Türkiye ortalamasına göre düşük bulunmuş, Gram pozitif koklarda vankomisin direnci saptanmamıştır.

Sonuç:

İAİHE’lerini azaltmak için, YBÜ’lerinde el hijyeni, invaziv araç kullanımının kısıtlanması, kateterizasyon başta olmak üzere asepsiye dikkat edilmesi, fiziksel şartların düzeltilmesi ve antibiyotik kullanımının rasyonalize edilmesi gibi enfeksiyon kontrol önlemlerinin sağlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim ünitesi, hastane kökenli enfeksiyon, invaziv araç kullanimi, ventilatörle iliskili pnomoni