Özgün Araştırma

Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz

10.4274/tybd.galenos.2019.52533

  • Yasemin Tekdos Seker
  • zuhal Yesilbag
  • İrem Özdemir
  • Zafer Çukurova

J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Tüberküloz (TB), ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık olarak önemini korumaktadır. Hastalık solunum yetmezliğine yol açabildiği gibi menenjit gibi farklı klinik tablolar ile yoğun bakım ünitelerinde takip edilmektedir. Çalışmamızın amacı bir yıllık TB takiplerimiz paylaşmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon kliniğinde 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yatışı yapılan hastalar dosyalarından retrospektif kesitsel planlanmıştır. Etik kurul onayı alındıktan sonra prognostik skorları, yatış nedenleri, ek hastalık varlığı, taburculuk şekilleri, hastane infeksiyonları varlığı, mekanik ventilasyon süreleri, tanı şekli, kültür sonuçları kaydedilmiştir. Tüm hastalar dörtlü antitüberkuloz tedavi almıştır

Bulgular:

Çalışmamızda tüberküloz tanılı 22 hasta tespit edilmiştir. 12 hasta (%54,5) solunum yetmezliği, 6 hasta (%27,3) septik şok, 4 hasta (%18,2) menenjit sebebi ile kabul edilmiştir. Hastaların 16’sı (%72,7) kaybedilirken, 6’sı (%27,3) şifa ile taburcu edilmiştir. İnvaziv mekanik ventilasyon süresi sağ kalan grupta istatistiksel anlamlı uzun bulunmuştur (p: 0,024).

Sonuç:

Hastalığın doğası gereği solunum sıkıntısı sonucu mekanik ventilasyona ihtiyacı nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde takip edilmeleri gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, toplum sağlığı, solunum yetmezliği, yoğun bakım