Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2019.55477

  • Serife Cetin
  • Ilhami Celik
  • Cem Artan

Gönderim Tarihi: 05.08.2019 Kabul Tarihi: 05.11.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri tarafından sürveyansın iyi bir şekilde uygulanması yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon hızını ve antibiyotik kullanımını azaltabilir. Bu çalışma kan, solunum yolları ve idrar kültürü sonuçlarını ve bu sonuçların yıllar içerisindeki değişiminin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2017-Aralık 2018 tarihlerinde hastalardan alınan 21632 kültür örneği çalışmanın evrenini, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon tanısı konulmuş 953 kültür örneği ise örneklemi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS programı ve insidans formülü kullanılmıştır

Bulgular:

Genel enfeksiyon insidansı bin hasta gününde 21.9’dur. Hastaların %43.2’si üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu tanısı almıştır. İki yıl boyunca en çok izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla Acinetobacter baumanni (%35.6), Candida spp. (%16.8), Klebsiella spp. (%14.4) idi. Bir önceki yıla göre çoğu mikroorganizma daha az görülmektedir ancak KNS’lerin yaklaşık 2 kat, Serratia marcescens ve Proteus mirabilis’in yaklaşık 3’er kat artmıştır. Gram pozitif bakteriler meticilin, gentamisin ve siprofloksasine; gram negatif bakteriler penisilin, beta-laktam ve sefalosporin grubu antibiyotiklere dirençli idi.

Sonuç:

Enfeksiyon insidansı, üniteye özgü mikroorganizmaların sıklığı ve bu mikroorganizmaların direnç profilinin bilinmesi, tedavi ve bakım kalitesini artırabilir, gereksiz ve hatalı antibiyotik kullanımının önüne geçebilir ve maliyeti azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon, Yoğun Bakım Hemşireliği, Antibiyotik Direnci, Enfeksiyon Kontrolü