Özgün Araştırma

Kuzey Kıbrıs’taki bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde Acinetobacter baumannii complex Etkenli Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem Direnci: 3 Yıllık İzlem

10.4274/tybd.galenos.2019.72324

  • Meryem Güvenir
  • Emrah Güler
  • Kaya Süer

Gönderim Tarihi: 24.09.2019 Kabul Tarihi: 18.11.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada hastanemiz Yoğun Bakım Birimi’nde son 3 yıl içinde görülen Acinetobacter baumannii kompleks (ABC) türlerinin etken olduğu hastane enfeksiyonlarında karbapenem direnci oranlarının yıllar içinde dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

……………….. (………………….) Yoğun Bakım Birimi’nde 2016-2018 tarihleri arasında yatan ve ABC etkenli hastane enfeksiyonu gelişen hastalar çalışmaya alındı. Hastalara ait bilgiler hastanenin bilgisayar kayıtlarından ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi verilerinden geriye dönük olarak araştırıldı. Birden fazla ABC enfeksiyonu gelişen hastaların ilk enfeksiyon raporu çalışmaya dahi edildi. İstatistiksel veriler SPSS Statistics 23.0 programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular:

2016 yılında 22 (%23.9), 2017 yılında 31 (%33.7) ve 2018 yılında 39 (%42.4) olmak üzere toplam 92 hastada ABC enfeksiyonu tespit edildi. Yaş ortalaması 61.61±17.43 (22-89 yaş arasında) olan hastaların 56 (%60.9)’sı erkek, 36 (%39.1)’sı kadındı. İzolatlar en sık derin trakeal aspirat (%28.3, 26/92), balgam (%27.2, 25/92) ve idrar (%23.9, 22/92) örneklerinden izole edilmiştir. Hastaların 65 (%70.7)’inde karbapeneme dirençli ABC, 27 (%29.3)’sinde ise karbapeneme duyarlı ABC enfeksiyonu saptandı.Yıllara göre karbapenem dirençli ABC suşlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir artış olduğu görüldü (p<0.05, p=0.012). Otuz-sekiz karbapenem dirençli hastanın 31’inin ex olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden olan ABC suşları birçok antibiyotik grubuna çok hızlı bir şekilde direnç geliştirebilmektedir. Dolayısıyla çoklu antibiyotik dirençli ABC suşlarına bağlı fatalite tüm dünyada artmaktadır. Hastanemizde yıllara göre ABC enfeksiyonlarının arttığı görülmektedir. Buna paralel olarak karbapenem dirençli ABC suşlarında da istatistiksel açıdan anlamlı bir artış olduğu görülmektedir. Günümüzde, izolasyon kurallarının tam anlamıyla yapılması, ilgili personel eğitimlerinin verilmesi ve akılcı antibiyotik kullanımı ile ABC enfeksiyonlarının önüne geçilmesi elzem olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumanii compleks, antimikrobiyal direnç, yoğun bakım ünitesi