Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği

10.4274/tybd.galenos.2021.05914

  • Leyla Kazancıoğlu
  • Başar Erdivanlı
  • Hızır Kazdal
  • Abdullah Özdemir
  • Tolga Koyuncu
  • Ayşe Hızal
  • Asiye Özdemir
  • İlkay Bahçeci
  • Şule Batcık
  • Tahir Ersöz

Gönderim Tarihi: 08.12.2020 Kabul Tarihi: 17.02.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Laboratuar parametreleri COVID-19’un şiddet ve mortalitesini ön görebilir. Pnömoni teşhisiyle iki yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda ilk kabulde ve 72 saat sonra elde edilen laboratuar bulguları ile mortalite ve morbidite arasındaki ilişkiyi inceledik.

Gereç ve Yöntem:

Toplam 75 hastanın kayıtlarından (Mart-Mayıs 2020) gelen bilgiler geriye dönük incelendi. Hasta özellikleri ve laboratuar parametreleri COVID-19 ve mortalite varlığına göre karşılaştırıldı. COVID-19+ olan hastalar, mortalite ve cinsiyete göre de karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ortalama yaş 74.7±11.3 yıl idi. COVID-19 pozitifliği laboratuar değerlerinde belirgin değişikliklerle ikişkili değildi. Akciğer hastalığı, yatağa bağımlılık, kötü böbrek fonksiyon skorları ve yüksek CRP eks hastalarda daha yaygın idi (p<0.05). D-dimerde azalma sağ kalanlarda daha belirgin idi; ferritin ve nötrofil/lenfosit oranı ölenlerde daha görünür idi (istatistiksel olarak anlamlı değil). COVID-19+ hastalar arasında ortalama platelet hacmi anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.033). Ferritin yüksekliği erkeklerde daha belirgin iken, nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranları kadınlarda daha yüksek saptandı.

Sonuç:

Bu geriatrik kohortta kronik akciğer hastalığı ve yatağa bağımlılık mortalitenin temel belirleyicileri olarak saptandı. Ayrıca inflamatuar belirteçlerin farklı paternleri de COVID-19’da hastalık şiddetinin ön görülmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni, yoğun bakım ünitesi, morbidite, mortalite, geriatri