Özgün Araştırma

İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri

10.4274/tybd.galenos.2020.32042

  • Şölen Daldaban Dinçer
  • Sebahat Aksaray

Gönderim Tarihi: 23.01.2020 Kabul Tarihi: 23.01.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Kan dolaşım enfeksiyonu (KDE) başlamadan enfeksiyonun kaynağını saptayıp, uygun antibiyotik tedavisine yol göstermek amacıyla, sekonder KDE olan hastaların; epidemiyolojik özellikleri, enfeksiyon kaynakları, prognoz ve antibiyotik direnç durumlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Yatan hastalara ait tüm kültür ve antibiyogram verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Sekonder KDE olduğuna karar verilen her bir hastanın yaş, cinsiyet, enfeksiyon odağı, enfeksiyona yol açan etken mikroorganizma ve antibiyogram sonuçları, primer enfeksiyon ile sekonder KDE gelişimi arasında geçen süre ve prognoz (sağlıkla taburcu/ölüm) açısından bilgileri hastane otomasyon sisteminden alınarak değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 1584 hastanın; 158’i (%79) yoğun bakım ünitesi, 42’si (%21) yataklı servisler olmak üzere 200 hastada sekonder KDE saptanmıştır. Örnek türlerine göre primer enfeksiyonsekonder KDE arasında geçen süre medyanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,091). Enfeksiyonlar değerlendirildiğinde; ilk sırada idrar yolu enfeksiyonları (%37) yer alırken, bunu solunum yolu enfeksiyonları (%31), cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları (%18), santral sinir sistemi enfeksiyonları (%10) ve diğer enfeksiyonlar (%4) takip etmiştir. A. Baumannii kompleks türlerinde aminoglikozit grubu dışında test edilen tüm antibiyotiklerde %95’in üzerinde direnç görülmüştür. E. Coli’de karbapenem grubu antibiyotiklere %2 oranında direnç gözlenirken, K. Pneumoniae izolatlarında oran %35 olarak bulunmuştur. S. Aureus’ların %29’unda ve KNS’lerin %90’ında metisilin direnci saptanırken, Enterokoklar %25 oranında vankomisine dirençli bulunmuştur.

Sonuç:

Sekonder KDE’lerde primer enfeksiyon kaynağının bilinmesi; enfeksiyona yönelik risk faktörlerinin belirlenmesine, enfeksiyon kontrol uygulamaların tanımlanmasına ve sağlık harcamalarını azaltırken, mortalite oranlarında da azalmaya yol açacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sekonder kan dolaşım enfeksiyonu, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar, antibiyotik direnci