Özgün Araştırma

Hasta Yakınlarının Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Görüşlerinin Karma Yöntem ile Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.26349

  • Ömer Fahri Özdemir
  • Ayla Keçeci

Gönderim Tarihi: 29.01.2021 Kabul Tarihi: 05.05.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu araştırma, bakımın önemli bir parçası olan hasta yakınlarının fiziksel kısıtlamaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini içeren karma tipte tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında fiziksel kısıtlama uygulaması yaygın olarak yapılan servislerde yatan 984; örneklemi ise 277 hasta yakını oluşturmuştur. Çalışmanın nitel örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak görüşülen 22 hasta yakını oluşturmuştur. Nicel veriler için frekans, yüzde, Chi Square (X2-Ki Kare) testi; nitel kısmında ise içerik analizi uygulanmıştır.

Bulgular:

Fiziksel kısıtlamaya ilişkin onamın genellikle eşlerden alındığı, fiziksel kısıtlamanın kendine zarar vermenin önlenmesi amacıyla yapıldığı; ancak hasta yakınlarının yetersiz bilgilendirildikleri ve komplikasyonlar konusunda endişelendikleri belirlenmiştir. Araştırmada erkek hastalar için kendine zarar verme, bakım ve tedaviyi kolaylaştırma gerekçesinin; kadın hastalar için ise çaresizlik hissinin daha fazla tekrar edildiği görülmüştür.

Sonuç:

Hasta yakınlarının tedavi amacıyla yapılan fiziksel kısıtlamaya olumlu baktığı; ancak komplikasyonları konusunda endişe duyduğu, uygulama öncesinde çoğunlukla yetersiz bilgilendirildikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta, fiziksel kısıtlama, hasta yakını, karma yöntem