Özgün Araştırma

Gürültünün Azaltılmasında Çalışanlara Verilen Eğitimin Bilgi Düzeyi ve Davranış Değişikliği Üzerine Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2018.84856

  • Müjde Çalıkuşu İncekar
  • Eda Çeçen
  • Serap Balcı
  • Birsen Mutlu
  • Nehir Ulu Öğüt
  • Şahin Hamilçıkan

Gönderim Tarihi: 27.06.2018 Kabul Tarihi: 12.09.2018 J Turk Soc Intens Care 2019;17(1):31-37

Amaç:

Gürültü özellikle preterm yenidoğanların ve sağlık çalışanlarının sağlığını olumsuz yönde etkilediği için azaltılması ve kontrol altına alınması gereken bir durumdur. Amerikan Pediatri Akademisi gürültü seviyesinin saatlik 45 dB’nin altında olması gerektiğini bildirmiştir. Ancak yapılan birçok çalışmalarda, istenilen düzeye ulaşılamadığı görülmektedir. Araştırma, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültü düzeyini ve gürültü kontrolü için verilen eğitimin etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi 3. düzeyinde çalışan doktor, hemşire ve personel üzerinde yapıldı. Tek grupta ön test-son test yarı-deneysel bir tasarım olarak yapıldı. Hastaneden etik kurul ve kurum izni alındı. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan gürültü bilgi formu, gürültü kontrolü eğitim programı, gürültü gözlem formu ve ses ölçüm cihazı kullanıldı. Ünitede eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden altı hafta sonra yapılan tekrarlayan ölçümde 7 gün ve 24 saat boyunca gürültü ölçümleri yapıldı.

Bulgular:

Gürültü seviyesinin, eğitim öncesine kıyasla eğitimden altı hafta sonrasında anlamlı derecede düşük olduğu bulundu (p<0,01). Sağlık çalışanlarının bilgi formundaki sorulara doğru cevap verme yüzdesinin de eğitimden altı hafta sonrasında eğitim öncesine kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi (p<0,01). Doktor, hemşire ve personelin gürültü gözlem formuna göre değerlendirilmelerinde gözlemciler arası kappa uyum düzeyinin anlamlı olduğu bulundu (p<0.01).

Sonuç:

Araştırma sonucunda gürültünün azaltılmasında eğitim yönteminin etkili olduğu, ortam gürültü düzeyini azalttığı, sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini arttırdığı ve çalışanların davranışlarını olumlu yönde etkilediği ayrıca gürültü gözlem formunun güvenilir olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, gürültü, sağlık profesyoneli, yenidoğan, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)