Özgün Araştırma

Endotrakeal Tüp Kaf Basınç Kontrol Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2019.49389

  • Özlem Soyer
  • Pakize Özyürek
  • Meryem Yavuz Van Giersbergen

Gönderim Tarihi: 07.03.2019 Kabul Tarihi: 27.09.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(3):146-154

Amaç:

Yoğun bakımda çalışan hemşirelere endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne ilişkin düzenlenen eğitimin hemşirelerin bu konuda bilgi düzeyine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Yarı deneysel bu çalışma Ağustos 2017 tarihinde bir üniversite hastanesinin sekiz farklı yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) çalışan 32 hemşire ile yapıldı. Veriler, yapılandırılmış 8 maddelik sosyodemografik ve mesleki özellikler formu, 20 maddelik endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne ilişkin bilgi düzeyi değerlendirme formu ile toplandı.

Bulgular:

Hemşirelerin yaş ortalaması 25,80±5,31 yıl olup, %59,4’u kadındır. Hemşirelerin ortalama çalışma süresi 5,87±4,44 yıl, YBÜ deneyimi ise ortalama 4,37±3,85 yıldı. Endotrakeal tüp kaf basınç eğitimi sonrası hemşirelerin bilgi puan ortalamaları (17,90±1,71), eğitim öncesi puan ortalamalarına (10,90±2,73) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (Z=-4,942, p<0,001).

Sonuç:

Endotrakeal tüp manşet basınç eğitiminin yoğun bakım hemşirelerinin bilgi düzeyini artırdığı ve hemşirelerin görüş ve önerilerinin olumlu olduğu tespit edildi. YBÜ hemşirelerinin endotrakeal tüp manşet basınç kontrolü ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimin artırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kaf basınç kontrolü, eğitim, yoğun bakım, hemşirelik

Tam Metin (İngilizce)