Özgün Araştırma

Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri

10.4274/tybd.galenos.2020.33154

  • Hakan İgan
  • Hayrunisa Hancı

Gönderim Tarihi: 28.12.2018 Kabul Tarihi: 20.01.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada son dört yıl içinde hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan gönderilen idrar kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların dağılımının belirlenmesi ve izole edilen Gram negatif bakterilerin antibiyotiklere direnç durumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada Temmuz 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na yoğun bakımda yatan hastalardan gönderilen idrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı ve Gram negatif bakterilerin antibiyotiklere direnç profilleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Yoğun bakım ünitesinden gönderilen toplam 930 idrar örneğinin 692’sinde (%74.4) mikroorganizma üremesi olmadı. Mikroorganizma üremesi pozitif olan 238 (%25.6) kültürün 61’inde (%25.6) gram pozitif bakteriler, 64’ünde (%26.8) Candida cinsi mayalar ürerken 113 (%47.4) kültürde ise gram negatif bakteri üremesi saptandı. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında duyarlılığın en yüksek olduğu antibiyotiğin imipenem, Pseudomonas aeruginosa suşlarında tobramisin olduğu görüldü (%100). Proteus spp suşlarının antibiyotiklere genel olarak duyarlı olduğu gözlemlenirken Acinetobacter spp suşlarında ise yüksek oranda direnç belirlendi. GSBL üretimi açısından ise 28 E.coli (%53.8) ve 13 K.pneumoniae ( %46.4) suşu pozitif bulundu.

Sonuç:

Bulgularımız, başta Acinetobacter suşları olmak üzere mikroorganizmalarda direnç artışını göstermektedir. Mikroorganizma dağılımları ve duyarlılık sonuçlarındaki değişkenlikler ampirik tedavide doğru tercih için her merkezin kendine ait verilerini gözden geçirmesinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, üriner sistem enfeksiyonu, yoğun bakım ünitesi