Özgün Araştırma

Deneysel Sepsiste Hipoterminin Koruyucu Etkinliği

10.4274/tybd.galenos.2018.76094

  • İclal Karaca
  • İlkin Çankayalı
  • Kubilay Demirağ
  • Mehmet Uyar

Gönderim Tarihi: 04.05.2018 Kabul Tarihi: 20.09.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Çalışmamızda çekal ligasyon-perforasyon(CLP) işlemi ile sepsis oluşturduğumuz rat modellerinde hipoterminin yaşam süresi, C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin ve lökosit düzeyi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma Wistar Abino türü 50 adet erkek erişkin ratlar üzerinde yapıldı. Sepsis oluşturulması için çekal ligasyon perforasyon işlemi kullanıldı. Sepsis oluşturulduktan sonra ratlar hipotermik sham, hipotermik septik (320C -340C) ve normotermik sham, normotermik septik (360C -380C) gruplar olarak randomize edildi. Tüm gruplardaki ratlardan çalışmanın başında (0. Saat) ve 6. saatte kuyruk kanları alınarak CRP, prokalsitonin, lökosit düzeylerine bakıldı ve yaşam süreleri kaydedildi. İşlem sırasında tüm ratlar intraperitoneal 10 ml/ kg % 0,9 NaCl ile resüsite edildi.

Bulgular:

Yaşam süresi açısından hipotermik septik grup ile normotermik septik grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (hipotermik septic grup 24,308 ± 20,208 saat, normotermik septic grup 15,893±13,519 saat, p<0,039). CRP ve prokasitonin değerleri açısından tüm gruplarda zamana bağlı değişimde istatistiksel olarak fark saptanmadı. Lökosit değerleri açısından ise normotermik septik ve hipotermik septik gruplar arasında zamana bağlı değişimde fark saptanmazken, normotermik sham grubunda lökosit değerlerinin zamana bağlı değişimi hipotermik sham grubuna göre daha fazlaydı (p<0,005).

Sonuç:

Deneysel sepsiste hipoterminin sağ kalım süresi üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir ancak enfeksiyon belirteçleri üzerine etkisi net değildir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, Deneysel, Rat Model, Sepsis