Özgün Araştırma

Coronavirus 2019 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kritik Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler

10.4274/tybd.galenos.2021.20082

  • Osman Uzundere
  • Cem Kıvılcım Kaçar
  • Meral Erdal Erbatur
  • Mehmet Salih Gül
  • Mesut Akgündüz
  • Zeki Korhan
  • Ömer Can

Gönderim Tarihi: 27.01.2021 Kabul Tarihi: 23.03.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatan kritik coronavirus disease 2019 (COVID-19) hastalarını demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından karşılaştırıp mortaliteye etkili olan faktörleri saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya yoğun bakım ünitesinde COVID-19 nedeniyle yatan 445 hasta dahil edildi. Hastalar yoğun bakım ünitesinde takipleri sırasında mortalite gelişmeyenler ve mortalite gelişenler olarak iki gruba ayrılıp demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından karşılaştırıldı ve mortaliteye etki eden faktörler saptanmaya çalışıldı.

Bulgular:

İleri yaş, yoğun bakım ünitesine ilk yatıştaki yüksek Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO) evresi ve Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) skorları, yüksek nötrofil lenfosit oranı, yüksek D-dimer düzeyleri düşük bikarbonat (HCO3) değerleri, yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri ve yüksek kreatinin düzeyleri yoğun bakım ünitesinde yatan kritik COVID-19 hastalarında mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Özellikle yoğun bakım ünitesine başvuru esnasındaki KDIGO evresiyle mortalite arasındaki ilişki dikkat çekiciydi.

Sonuç:

Yoğun bakım ünitesinde yatan kritik COVID-19 hastalarında yaş, ilk yatıştaki KDIGO ve SOFA skorları, nötrofil lenfosit oranı, D-dimer, HCO3, LDH ve kreatinin mortalite için bağımsız risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Coronavirus disease 2019; Kidney Disease: Improving Global Outcome; mortalite; Sequential Organ Failure Assessment score; yoğun bakım ünitesi