Özgün Araştırma

Bir 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Göz Problemleri, Göz Bakımı ve Oküler Farkındalık

10.4274/tybd.galenos.2019.13471

  • Hasan Öncül
  • Abdulkadir Yektaş

Gönderim Tarihi: 21.03.2019 Kabul Tarihi: 19.07.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(2):70-77

Amaç:

Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda karşılaşılan göz problemleri ve risk faktörlerini tespit edip bu ünitelerdeki sağlık çalışanlarının göz bakımı farkındalığını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma kapsamında 93 hastanın 186 gözü oftalmoloji konsültasyonu talep edilmeden gözlemsel prospektif olarak incelendi. Hastalar kuru göz, hipertonik solüsyon kullanımı, göz kapağı/kirpik hijyeni, göz kırpma refleksi, korneal patoloji, göz bakımı ve oftalmoloji konsültasyonu ihtiyacı açısından incelendi. Ayrıca ventilasyon türü, yatış süresi, Glaskow Koma skalası ve sedasyon durumuna göre değerlendirildi. Kuru göz varlığı cinsiyet, ventilasyon tipi, hipertonik çözelti kullanımı, Glasgow Koma skalası skoru ve hastaneye yatış tanısı açısından değerlendirildi. Hastalar ayrıca korneal patolojilerin risk faktörlerine göre değerlendirildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 63,53±22,06 (18-96) yıl, erkek/kadın oranı 51/42 idi. Yatış süresi 42,19±92,73 (7-203) gün olup Glaskow Koma skalası 9,35±4,34 idi. Hastaların 63’ünde (%67,7) kuru göz saptanmazken 30 (%32,3) hastada kuru göz saptandı. Mekanik ventilasyon yapılmış ve sedatize edilmiş hastalarda daha yüksek oranda kuru göz saptandı ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,243 ve p=0,384). On sekiz hastada (%19,35) çeşitli korneal bozukluklar saptandı. Bu hastalarda sedasyon oranı ve yatış süresi daha yüksek saptandı fakat fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,66 ve p=0,186). Ancak Glaskow Koma skalası anlamlı şekilde düşüktü (p=0,027). Göz kapağı hijyeni 78 (%83,9) hastada yeterli iken 15(%16,1) hastada yetersizdi. Hastaların 29’unda (%31,2) çeşitli göz bozuklukları sebebiyle oftalmolog görüşü gerekli idi ancak bu hastaların sadece 11’ine (%37,9) konsültasyon talep edilmişti. Konsülte edilmemiş 18 hastanın 11’inde punktat tarzda kornea epitel defekti, 4 hastada pürülan konjonktivit, 3 hastada keratit mevcuttu.

Sonuç:

Göz bozuklukları, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda oldukça sık görülmektedir. Hastanın yaşamsal fonksiyonlarını düzeltmeye odaklanmış sağlık çalışanlarına göz bakımı konusunda eğitim verilerek göz bakım farkındalığının artırılması bu hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, kuru göz, göz bakımı, yoğun bakım ünitesi, keratopati

Tam Metin (İngilizce)