Özgün Araştırma

Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Postoperatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler

10.4274/tybd.galenos.2020.54264

  • Arzu Karaveli
  • Asım Uslu

Gönderim Tarihi: 06.01.2020 Kabul Tarihi: 07.03.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

2014-2018 yılları arasında alt ekstremitede doku defekti nedeni ile flep rekonstrüksiyonu uygulanan ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen hastalarda postoperatif serbest doku flep komplikasyonlarını etkileyen faktörleri değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Hastaların demografik verileri, doku defektinin boyutu, hemoglobin düzeyi, anestezi ve cerrahi süreleri, kan transfüzyon miktarları, postoperatif komplikasyon varlığı, hastanede yatış süreleri, doku kültür sonuçları ve YBÜ’de yatış süreleri retrospektif olarak kayıt altına alındı. İstatistiksel analiz SPSS’de yapıldı.

Bulgular:

Doku defektinin en sık nedeni trafik kazasıydı ve defekt boyutu 118,35±74,74 cm2 idi. Postoperatif komplikasyonun 12 (%42,9) hastada geliştiği gözlemlendi. En sık gelişen komplikasyonlar; hematom ve parsiyel flep nekrozuydu. On hastanın (%35,7) kültür sonuçlarında üreme olduğu saptandı. Flep komplikasyonu gelişen hastalarda, gelişmeyenlerle karşılaştırıldığında, sigara kullanımı, Amerikan Anestezistler Derneği skoru ve yaş anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). YBÜ’de yatış süreleri benzerdi. Postoperatif hastanede yatış süreleri bu hastalarda daha uzundu (p<0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda, postoperatif flep komplikasyon gelişimi açısından sigara kullanımı, yaş ve ASA skorunun önemli birer risk faktörü olduğu görüldü. Bu hastalarda postoperatif hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, komplikasyon, serbest doku flebi, risk faktörleri