Diğer

2020 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2020;18(4):0-0

Adjuvan tedavi/Adjuvant therapy1*suppl (31)
Aile tanıklı resüsistasyon/
Family witnessed resuscitation171
Aile üyelerinin deneyimleri/
Family members’ experiences171
Aile üyelerinin tercihleri/Family members’ preferences171
Aile varlığı/Family presence171
Akut böbrek yetmezliği/Acute renal failure54
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu/
Acute Respiratory Distress Syndrome1*suppl (50)
Amatoksin/Amatoxin43
Anevrizma/Aneurysm160
Ani kardiyak arrest/Sudden cardiac arrest225
APACHE-2 skoru/APACHE-2 score28
Apne testi/Apnea testing21
APRV/APRV13
ARDS/ARDS1*suppl (1)
Bakım hastası/Patient treatment182
Beslenme/Nutrition139
Beyin ölümü/Brain death21,205
Bilgi düzeyi/Knowledge level91
BT skoru/CT score1*suppl (39)
Cinsiyet/Gender1*suppl (14)
COVID-19 pnömoni/COVID-19 pneumonia1*suppl (46)
COVID-19/COVID-191*suppl (1,14,22,31,39,61)
Çocuk/Child168
Çoklu organ yetmezliği/Multiple organ failure1
Deklerasyon/Declaration205
Deliryum/Delirium164
Eğitim/Training146
El hijyeni/Hand hygiene6
El yıkama endikasyonu/Hand washing indication6
Enfeksiyon/Infection91
Enflamasyon/Inflammation1
Enflamatuvar belirteçler/
Inflammatory markers1*suppl (14,57)
Ensefalit/Encephalitis99
Entübasyon/Intubation1*suppl (22)
Esmolol/Esmolol195
Etkili faktörler/Affective factors84
Farkındalık/Awareness71
Fibrinojen/Fibrinogen47
Gebeliğin akut yağlı karaciğeri/
Gebeliğin akut yağlı karaciğeri217
Göz bakımı/Eye care71
Hantavirüs/ Hantavirus54
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi/
Targeted temperature management225
Hemodiyaliz/Hemodialysis104
Hemotoraks/Hemothorax1*suppl (46)
Hemşire/Nurse91
Hemşirelik/Nursing129,146
Hiperglisemi/Hyperglycemia139
Hipermagnezemi/Hypermagnesemia104
Hipotansiyon/Hypotension60
IL-6/IL-61*suppl (39)
İleus/Ileus104
İmmün plazma tedavisi/
Immune plasma therapy1*suppl (31)
İmmünosüpresyon/Immunosuppression1
İnme/Stroke168
İnsülin/Insulin139
İnternal karotis arter diseksiyonu/Internal carotid artery dissection168
İstemli ilaç intoksikasyonu/ deliberate drug poisoning78
Kaf basıncı/Cuff pressure129
Kaf basınç kontrolü/Cuff pressure control146
Kalp hızı/Heart rate195
Kanamalı ateş/Hemorrhagic feve54
Kanıta dayalı uygulamalar/Evidence-based practices91
Kardiyotoksisite/Cardiotoxicity43
Katabolizma/Catabolism1
Keratopati/Keratopathy71
Ketiapin/Quetiapine164
Kombinasyon tedavisi/Combination therapy104
Koronavirüs hastalığı-2019/
Coronavirus disease-20191*suppl (50)
Koronavirüs/Coronavirus1*suppl (46)
Koruyucu akciğer ventilasyonu/
Lung protective ventilation122
Köpek ısırığı/Dog bite99
Kritik hasta/Critically ill122
Kuduz/Rabies99
Kuru göz/Dry eye71
lipid emülsiyon tedavisi/Lipid emulsion treatment213
Lipoprotein/Lipoprotein63
Lityum/Lithium109
Makrofaj aktivasyon sendromu/
Macrophage activation syndrome1*suppl (57, 61)
Makrohemodinamikler/Macrohemodynamics36
Mantar zehirlenmesi/Mushroom poisoning43
Mekanik ventilasyon/
Mechanical ventilation122, 182, 1*suppl (1)
Mikroaspirasyon/Microaspiration129
Mortalite/Mortality13
Normal böbrek fonksiyonu/Normal renal function104
Obstetrik kanama/Obstetric hemorrhage47
Okülomotor sinir felci/ Oculomotor nerve palsy160
Olgu sunumu/Case report155
Organ bağışı/Organ donation21,205
Ölüm/Death115
Persistant/Persistent1
PICS/PICS1
Pitoz/Ptosis160
Poisson regresyon/Poisson regression1*suppl (22)
Prediktörler/Predictors13
Pron pozisyon/Prone position1*suppl (1, 50)
Pulmoner hemoraji/Pulmonary hemorrhage54
Renal rezistif indeks/Renal resistive index36
Renal sirkülasyon/Renal circulation36
Sağlık bakımı ekibi/Health care team6
Santral venöz kateter/Central venous cathete60, 91
Sarılık/Sarılık217
Sepsis/Sepsis6, 63, 195 1*suppl (1)
Septik şok/Septic shock54
Sıvı yanıtlılığ/Fluid responsiveness36
Sistemik Enflamatuvar Yanıt sendromu/Systemic Inflammatory Response syndrome1
Sitokin/Cytokine63
Solunum depresyonu/Respiratory depression104
Solunum yetersizliği/Respiratory insufficiency189
Solunum yetmezliği/Respiratory failure1*suppl (50)
Status epileptikus/Status epilepticus213
Suda boğulma/Drowning13
SWIFT skoru/SWIFT score28
Şeker/Glucose139
Şok/Shock195
Taburculuk/Discharge28
Tanı süresi/Diagnosis time21
Terapötik plazma değişimi/
Therapeutic plasma exchange213
Terapötik plazmaferez/Therapeutic plasmapheresis155
Tıbbi vasiyet/Medical will115
Tiroid fırtınası/Thyroid storm155
Tocilizumab/Tocilizumab1*suppl (57, 61)
Toksik etkiler/Toxic effects104
Toplum sağlığı/Public health189
Trakeostomi/Tracheostomy182
Travma/Trauma160
Tüberküloz/Tuberculosis189
Türkiye/Turkey205, 1*suppl (1)
Ultrason/Ultrasound60
Uzamış yoğun bakım/Prolonged intensive care84
Uzun QTc/Long QTc interval213
Venilatör ilişkili pnömoni/
Ventilator associated pneumonia129
Venlafaksin zehirlenmesi/Venlafaxine intoxication213
Weaning/Weaning164
Yargı/Judgment115
Yeniden başvuru/Readmission28
Yoğum bakım kliniği/Intensive care unit13
Yoğun bakım takibi/Intensive care unit follow-up47
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit6, 71, 217
Yoğun bakım verimli kullanımı/
Unnecessary bed occupation in ICU78
Yoğun bakım/Intensive care28, 78, 84, 109, 115, 122, 129, 146, 189, 205, 225 1*suppl (22, 31, 39)
Zaman serileri/Time series1*suppl (22)