Diğer

2019 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2019;17(4):0-0

Acinetobacter baumannii/Acinetobacter baumannii............130
Akut intoksikasyon/Acute intoxication ........ 75
Akut respiratuvar distres sendromu/
Acute respiratory distress syndrome....................................49
Akut solunum sıkıntısı sendromu/
Acute respiratory distress syndrome..................................197
Alteplaz/Alteplase................................................................102
Antimikrobiyal direnç/Antimicrobial resistance....................130
ARDS/ARDS.............................................................107, 122, 215
Ateşli silah/Gunshot.............................................................215
Bakım/Care............................................................................60
Beyin disfonksiyonu/Brain dysfunction ................................. 138
Beyin ölümü/Brain death ....................................................154
Biyobelirteç/Biomarker........................................................138
Deksmedetomidin/Dexmedetomidine ................................... 209
Deneysel/Experimental..........................................................82
Dural ponksiyon/Dural puncture ....................................... 226
ECMO/ECMO......................................................................215
Eğitim/Education....................................................................31
Eklampsi/Eclampsia...............................................................44
Enerji tüketimi/Energy expenditure ........................................ 209
Enfeksiyon/Infection..............................................................60
Enflamasyon/Inflammation..................................................138
Enteral beslenme/Enteral nutrition ........................................ 25
Erken enteral nütrisyon/Early enteral nutrition.......................88
Gastrik rezidüel volüm/Gastric residual volume.....................25
Gebelik/Pregnancy...............................................................197
Glutamin/Glutamine...............................................................88
Gürültü/Noise.........................................................................31
Hasta yakını reddi/Refusal...................................................154
Hemşirelik bakımı/Nursing care ........112
Hemşirelik/Nursing................................................................60
Hipotermi/Hypothermia.........................................................82
İmmünonütrisyon/Immunonutrition ........................................ 88
İnfluenza A/Influenza A........................................................197
İntoksikasyon/Intoxication...................................................221
İntolerans/Intolerance............................................................25
Kanıta dayalı uygulamalar/Evidence based practice 1
Kardiyak arrest/Cardiac arrest..............................................231
Kardiyomiyopati/Cardiomyopathy ........................................ 161
Kardiyopulmoner arrest/Cardiopulmonary arrest.................102
Konfüzyon/Confusion...........................................................226
Kortikosteroid/Corticosteroid.................................................54
Leptospiroz/Leptospirosis......................................................49
Lipid emülsiyon/Lipid emulsion...........................................221
Mantar zehirlenmesi/Mushroom poisoning .............................. 166
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation ......................... 190
Mikrobiyota/Microbiota........................................................122
mNUTRIC skor/mNUTRIC score ............................................. 38
Mortalite/Mortality.............................................18, 38, 75, 197
Nazogastrik/Nasogastric......................................................172
Nazogastrik komplikasyonlar/Nasogastric complications....172
Nazogastrik tüpte düğüm/Nasogastric tube knot................172
Nekrotizan enterokolit/Necrotizing enterocolitis..................112
Neuman sistemler modeli/Neuman systems model ............... 112
Nütrisyon/Nutrition................................................................38
Oksijen tüketimi/Oxygen consumption .............................. 209
Organ bağışı/Organ donation...............................................154
Pnömotoraks/Pneumothorax...............................................107
Polinöropatiler/Polyneuropathies ........................................ 190
Posterior reversible ensefalopati/
Posterior reversible encephalopathy.....................................44
Preeklampsi/Preeclampsia.....................................................44
Prematüre/Prematurity........................................................112
PRES/PRES..........................................................................226
Propranolol/Propranolol........................................................221
Protokol/Protocol.................................................................231
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa ............... 130
Pulmoner emboli/Pulmonary embolism .............................. 102
Pulsed-field jel elektroforezi/
Pulsed-field gel electrophoresis..........................................205
Rat model/Rat model.............................................................82
Resüsitasyon/Resuscitation.................................................102
Risk faktörleri/Risk factors.....................................................96
Sağlık profesyoneli/Health personnel ................................... 31
Santral venöz kateter/Central venous catheter......................60
Sedasyon/Sedation..............................................................209
Sepsis/Sepsis........................................................82, 122, 138
Silibinin/Silybin.....................................................................166
Sistematik derleme/Systematic review ........................................ 1
Spinal anestezi/Spinal anesthesia ....................................... 226
Stres/Stress ........................................................................161
Tedavi/Treatment...................................................................54
Terapötik hipotermi yönetimi/
Targeted temperature management...................................231
Trakea rüptürü/Tracheal rupture .......................................... 54
Travma/Trauma..............................................................18, 146
Travma yaralanma/Trauma injury .......................................... 215
Ultrasonografi/Ultrasound....................................................107
Vankomisine dirençli Enterococcus faecium/
Vancomycin-resistant Enterococcus faecium.....................205
Ventilatör ilişkili pnömoni/
Ventilator-associated pneumonia............................................1
Virülens genleri/Virulence genes ....................................... 205
Yatış süresi/Length of stay....................................................96
YBÜ mortalite/ICU mortality................................................146
Yelken göğüs/Flail chest......................................................215
Yenidoğan/Neonatal...............................................................31
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit....................18, 25, 31, 96, 130
Yoğun bakım/Intensive care.....44, 49, 75, 122, 146, 161, 166, 190, 197, 209